Jdi na obsah Jdi na menu
 


Struktura seminární práce

30. 10. 2012

 

Struktura seminární práce
 
Seminární práce v oboru společenských věd by měla obsahovat tyto základní náležitosti:
 
a) titulní list obsahující název práce (stručný, výstižný, srozumitelný), jméno autora(ů), ročník studia, název a adresu školy, jméno konzultanta, kdo práci či téma zadal;
 
b) čestné prohlášení autora o zveřejnění všech informačních zdrojů v seznamu použité literatury;
 
c) anotace práce a klíčová slova (v českém, případně i anglickém jazyce);
 
d) obsah práce;
 
e) vlastní text práce;
 
f) seznam použité literatury včetně úplných internetových adres;
 
g) seznam všech použitých zkratek s vysvětlením významu;
 
h) přílohy (pokud jsou součástí práce).
 
Zásady zpracování vlastního textu
 
V úvodu se přesně vymezí problém, kterým se práce zabývá, vysvětlí se, k čemu má práce slou­žit, proč je napsána, kdo už v této oblasti pracuje a pracoval. Do úvodu patří i přehled doposud zkoumané problematiky, tzn. souhrn toho, co již bylo na tomto poli zjištěno (spolu s uvedením li­teratury).
 
Další částí je metodika. Popisuje stručně, přehledně a výstižně postup práce, techniku, použité materiály a soubory. Uvádí se v ní soubory zkoumaných jedinců, přístroje, jejich značky a výrob­ce. V této kapitole je možné vysvětlit a odůvodnit výběr materiálu.
 
Výsledky jsou velmi důležitou částí práce. Obsahují to, co bylo zjištěno, vypočítáno, vyzkoumá­no, prověřeno – zatím bez hodnotícího kritéria. Ve výsledcích se tlumočí fakta buď věcně větami nebo tabulkami, zvýrazní grafem, diagramem, mapou, praktickým dokladem. Výsledky mají být stručné, jasně srozumitelné, bez úvah a komentářů.
 
Závěr a diskuse dělají řešitelům často problémy. V diskusi se porovnávají výsledky práce s do­sud známými fakty, týkajícími se dané oblasti a vysvětlí se shoda či odlišnosti s výsledky vědec­kých kapacit (tato část by měla korespondovat s tou částí úvodu, ve které jste uvedli přehled do­savadní úrovně, tzv. rešerši problematiky). V diskusi nešetřete místem a uveďte vše, co považu­jete za důležité, zejména odlišnosti od dosud známého. Zhodnoťte, co jste vyzkoumali, a to s pří­slušným komentářem. Zdůrazněte význam a realizační možnosti výsledků.
 
Anotace – resumé je neoddělitelnou součástí práce. Obsahuje souhrn logicky uspořádaných myšlenek, které charakterizují práci tak, aby si o ní mohl kdokoliv udělat rámcový přehled. Text anotace se umisťuje obvykle v úvodní části práce (běžně za vnitřní titulní stranu a před obsah).
Na konec práce patří seznam použité literatury a další, např. dokumentační přílohy.
 
Formální úprava práce
 
Úprava písemností zpracovaných textovými editory je stanovena normou ČSN 01 6910.
Základní danosti stanovené normou:
a) používají se listy papíru formátu A4 (210x297 cm); lze psát a tisknout oboustranně;
b) za základní se považuje jednoduché řádkování;
c) nepoužívá se písmo menší než 10 bodů (doporučuje se používat písmo stojaté a kurzívou pouze zvýraznit krátké úseky textu);
d) poznámky pod čarou se číslují v textu průběžně výše položenými arabskými číslicemi
e) tabulky a obrázky se číslují průběžně v celém dokumentu;
f) stránky se průběžně číslují arabskými číslicemi v záhlaví nebo v zápatí stránky;
g) důležité části textu lze zvýraznit (umístěním na samostatný řádek, změnou řezu písma – tuč­ně, kurzíva; podtržením, změnou velikosti písma, změnou fontu písma, velkými písmeny, uvo­zovkami, proložením);
h) nepoužívá se více než tři druhy velikostí a fontů písma;
ch) delší texty získávají na přehlednosti rozdělením na odstavce;
i) při jednoduchém řádkování se mezi odstavci řádkuje dvakrát;
j) při dvojitém řádkování se mezi odstavci řádkuje jedenkrát;
k) nadpisy větších částí textu se od předcházejícího textu oddělují dvěma prázdnými řádky, od následujícího textu jedním prázdným řádkem;
l) nadpis lze zvýraznit velkými písmeny, tučným tiskem, velikostí nebo druhem písma (podtrhává se pouze text, nikoliv číselné nebo písemné označení).
 
Bibliografické citace
 
Podle normy ČSN ISO 690 je nutné citovat následujícím způsobem:
 
Příklad bibliografické citace monografické publikace (kniha):
MANEKEN, P. Pokrok v lékařství. 1. vyd. Praha: Odeon, 1984. ISBN 80-206-0434-0
LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in plasma.1st ed. Oxford: Pergamon Press, 1981. ISBN 0-08-021680-3
 
Příklad bibliografické citace seriálové publikace (časopisy, noviny):
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky. 1999- . Praha: PRESS-KO. ISSN 0862-9005
Communications equipment manufacturers. Manufacturing and Primary Industries Division, Sta­tistics Canada. Preliminary Edition, 1970- . Ottawa: Statistics Canada, 1971- . ISSN 0700-0758.
 
Příklad bibliografické citace části monografické publikace:
BRUNTON, P. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Unitaria 1992. Kapitola 19, Vláda relativity, s. 19-32.
PARKER, TJ. and HASWELL, WD. A text-book of zoology. 5th ed., vol. 1. London: Macmillan 1930. Section 12, Phylum Mollusca, p. 663-782.
 
 
 
 
Příklad bibliografické citace příspěvku do monografické publikace:
FOUČKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L. a FISHER, J. Život mezi životy. Brno: Bollingenská věž, 1992, s. 9-14.
WRINGLEY, EA. Parish registers and the historian. In STEEL, DJ. National index of parish regis­ters. London: Society of Genealogists, 1968, vol. 1, p. 155-167.
 
Příklad bibliografické citace článků atd. v seriálových publikacích:
ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s. 25-29.
WEAWER, William. The collectors: command performances. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126-133.
 
Příklad bibliografické citace elektronické monografie, databáze a počítačového programu:
HONZÁK, F., PEČENKA, M. Státy a jejich představitelé [CD-ROM]. Praha: Libri, 1966.
RIEGER, S., VÁCHOVÁ, M. Chemie na Internetu. In Informedia ´98: Sborník [online]. Praha: Albertina, 1988. [Cit. 3.5.1999]. Dostupné z URL: http://www.aip.cz/informedia98/ welcome.html .
 
Příklad bibliografické citace elektronické seriálové publikace, časopisu, zprávy, diskusního fóra:
Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997-. [Cit. 1.4.1999]. Dostupné z URL: http://ikaros.ff.cuni.cz
BARTL, Z. Baze autorit na FTP serveru [online]. In Diskusní skupina knihoven a automatizace knihoven [online]. Petr Vandrovec (vandrovec@vc.cvut.cz)[Cit. 26.5.1999]. Dostupné z URL: http://listserv.cesnet.cz/lwgate/ KNIHOVNA.
Informace o platných normách a jejich stručnou anotaci najdete na www.unmz.cz, případně se s dotazem obraťte na Informační centrum Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (tel. 221 802 802, e-mail: info@unmz.cz).
 
(Zpracováno podle http://www.soc.cz/ke-stazeni/6657222/brozura_text_34._r.soc.pdf.)
 
 

 

Portrét