Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osnovy maturitních otázek ZSV

 

Osnovy maturitních okruhů základů společenských věd 2012/2013

 

I.                   Psychologie – vymezení oboru, psychologické disciplíny, hlavní psychologické školy, psychické jevy

 

1)      Co je psychologie

2)      Psychologické disciplíny – základní (teoretické) a aplikované (praktické)

3)      Hlavní psychologické školy – experimentální, tvarová psychologie, behaviorismus, hlubinná psychologie, humanistická škola

4)      Projevy psychiky (procesy, stavy, vlastnosti)

 

II.                Filosofie 20. století

 

1)      Vitalismus (Henri Bergson)

2)      Fenomenologie (Edmund Husserl)

3)      Existencialismus (Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel)

4)      Martin Heidegger

5)      Analytická filosofie (Ludwig  Wittgenstein I, Ludwig Wittgenstein II)

6)      Postmoderní filosofie  (Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-Francois Lyotard aj.)

 

III.             Vývojová psychologie, psychologie osobnosti

 

1)      Biologická a sociální determinace

2)      Fáze vývoje lidské duše (Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean Piaget aj.)

3)      Psychologie osobnosti

a)      Co je osobnost? Co vytváří osobitost jedince?

b)      Psychické vlastnosti (temperament, schopnosti, charakter, motivy a postoje, vůle)

c)      Psychické procesy (vnímání, představivost, fantazie, paměť, myšlení a učení)

d)     Typologie osobnosti (Hippokrates, Carl Gustav Jung, Ernst Kretschmer)

 

IV.             Základy politologie, základy teorie státu, stát a jeho formy, základy teorie práva, základní odvětví práva

 

1)      Co je stát?

2)      Teorie vzniku státu (prvotní a druhotný vznik)

3)      Formy a druhy států

4)      Politika a politologie

5)      Politická strana

6)      Základní politologické pojmy

7)      Teorie práva 

 

V.                Sociální psychologie, psychopatologie a psychohygiena

 

1)      Co je socializace?

2)      Sociální vnímání, postoje a interakce. Teorie učení a sociální komunikace, masová komunikace, reklama

3)      Psychopatologie – neurózy, psychózy, oligofrenie, psychopatie, drogové závislosti

4)      Základy psychohygieny

VI.              

VII.          Trestní a správní právo, občanské, rodinné a pracovní

 

1)      Trestní právo – hmotné a procesní (přestupek, trestní čin, trestní řízení)

2)      Správní právo – organizace a činnost veřejné správy, obec, druhy obcí, obecní orgány

3)      Občanské právo – občanský zákoník, věcná práva, právo závazkové a dědické

4)      Rodinné právo – manželství, vztahy mezi rodinnými příbuznými, náhradní rodinná výchova

5)      Pracovní právo – zákoník práce, pracovní poměr, zaměstnanci a zaměstnavatelé, pracovní doba

 

VIII.       Sociologie – vymezení oboru, historický vývoj sociologického myšlení, člověk v sociálních vztazích

 

1)      Vymezení oboru

2)      Vznik sociologie a její vývoj od počátků do současnosti, objektivistické a interpretativní paradigma

3)      Socializace a resocializace

 

IX.             Řecká presokratická filozofie, Sókratés

 

1)   Mýtus a logos – počátek filozofie (Proč právě Řecko?)

2)   Přírodní filozofie - hýlozoismus

a)      Miléťané

b)      Pythágorejci

c)      Eleaté

d)     Hérakleitos

e)      Empedoklés

f)       Atomisté

g)      Anaxagorás

3)   Sofisté – antropologický obrat

4)   Sókratés

 

 

X.                Sociální útvary, sociální struktura, problém nerovnosti, sociálně patologické jevy

 

1)   Sociální útvary – skupiny, agregáty, instituce, organizace

2)   Rodina – otázka krize rodiny

3)   Sociální struktura – třídní teorie vs. teorie stratifikace

4)   Otázka sociální nerovnosti – nerovnost šancí vs. nerovnost startů

5)   Legitimita sociální nerovnosti

6)   Sociálně patotologické jevy

a) Teorie normality

b) Deviace, patologie, anomie

c) Teorie sociálně patologických jevů (Mertonova teorie, biologická, psychologická, sociální – teorie deviantních norem, etiketizační, teorie racionální volby)

d) Genderové rozdíly v sociálně patologických jevech – kriminalita mužů a žen


 

XI.             Základní ekonomické pojmy, tržní mechanismus

 

1)   Ekonomie a ekonomika – ekonomické sektory, statky a služby

2)   Mikroekonomie, makroekonomie

3)   Ekonomické systémy (ekonomika zvyková, direktivní, tržní)

4)   Trh

a)      Podmínky trhu

b)      Základní mechanismus - křivka nabídky a poptávky

c)      Otázka selhání trhu

d)     Trh zboží a služeb, trh práce, peněžní trh

5)  Základní ekonomické teorie (merkantilismus - protekcionismus, klasická a neoklasická ekonomie – monetarismus vs. keynesiánství, plánované hospodářství v socialistických systémech)

 

XII.          Základní principy demokracie, Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod

 

1)   Základní principy demokracie

a)      Antická a moderní demokracie

b)      Demokracie přímá a nepřímá

c)      Rozdělení státní moci

d)     Atributy svobodných voleb

e)      Volební systémy

f)       Demokracie parlamentní a prezidentská

      2)   Nevýhody (slabiny) moderní demokracie

3)   Ústava – základní charakteristika

4)   Český ústavní vývoj

5)   Ústava České republiky – obsah

6)   Lidská práva – základní charakteristika

7)   Listina základních práv a svobod

8)   Ochrana lidských práv v naší společnosti

 

XIII.       Judaismus, křesťanství, islám

 

1)   Západní monoteismy – společné znaky

2)   Judaismus

3)   Křesťanství

4)   Islám

5)   Otázka náboženské (in)tolerance v současném světě

 

XIV.       Evropská unie

 

1) Historie evropské integrace

a)      Důvody sjednocování Evropy

b)      Fáze propojování – historické mezníky

c)      Členské země

2) Evropské instituce (Evropská rada, Rada EU, Evropský parlament, Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr aj.)

3) Ekonomika EU

a)      Rozpočet EU

b)      Měnová unie

c)      Ekonomická krize jako politický problém EU

4) Současnost a otázky spojené s rozšiřováním

a)      Výhody a nevýhody členství – argumenty euroskeptiků a eurooptimistů

b)      Otázka příštího rozšíření (Chorvatsko a situace na Balkáně, kandidátské země)

c)      Role České republiky v Evropské unii

 

XV.          Česká republika a mezinárodní organizace

 

1) Mezinárodní vztahy

a)      Definice

b)      Nástroje zahraniční politiky

c)      Tendence v současném vývoji mezinárodních vztahů

2) Mezinárodní organizace, v nichž je Česká republika členem

a)      OSN

b)      Severoatlantická aliance

c)      OECD

d)     OBSE

e)      Rada Evropy

3) Česká zahraniční politika

 

XVI.       Politická situace ve světě na počátku 21. století

 

1) Obecná charakteristika – tendence, určující politické síly

2) Ohniska nepokojů v současném světě

3) Analýza jednoho z konfliktů poslední dekády

4) Výhled do budoucna – rizika a výzvy

 

XVII.    Globální problémy lidstva

 

1) Globální vs. lokální problém

2) Pojem globalizace

a)      Kulturní globalizace

b)      Ekonomická globalizace

c)      Politická globalizace

3) Typologie globálních problémů

a)      Intersociální problémy

b)      Ekosociální problémy

c)      Antroposociální problémy

 

XVIII. Východní náboženství

 

1) Východní vs. západní náboženské myšlení

2) Hinduismus

3) Buddhismus

4) Taoismus

5) Konfucianismus

6) Šintoismus

7) „Východní inspirace“ v evropském myšlení


 

XIX.        Německá klasická filozofie, filozofie 19. století po Hegelovi

 

1) Immanuel Kant

2) Romantismus – idealismus

a)      Johann Gotlieb Fichte

b)      Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

c)      Georg Wilhelm Friedrich Hegel

3) Pozitivismus, materialismus

a)      August Comte

b)      Herbert Spencer

c)      Ludwig Feuerbach

d)     Karl Marx

4) Iracionalismus

a)      Arthur Schopenhauer

b)      Friedrich Nietzsche

c)      Sören Kierkegaard

 

XX.          Právní subjekty v ekonomice České republiky, česká ekonomika – vývoj a současnost

 

1) Právní subjekty a formy podnikání

2) Živnost, druhy živností

3) Obchodní společnosti (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.)

4) Družstva

5) Vývoj české ekonomiky od roku 1989 po současnost

 

XXI.       Peníze, jejich funkce v ekonomice, základní makroekonomické ukazatele

 

1) Historický vývoj a funkce peněz

2) Finanční trhy (peněžní a kapitálové)

3) Bankovní systém

4) Burza

5) Konkurence vs. monopol

6) Základní makroekonomické ukazatele

a)      Inflace

b)      Nezaměstnanost

c)      HDP / HNP

d)     Platební bilance

7) Svět osobních financí

 

XXII.    Platón a Aristotelés

 

1) Platón a Aristotelés – počátek dvou silných proudů duchovních dějin Evropy

2) Platónův idealismus

a)      Duše

b)      Anamnésis

c)      Láska

d)     Svět idejí

e)      Ideální stát

 

3) Aristotelés

a)      Logika

b)      Metafyzika – látka a forma, kategorie, příčiny jsoucna

c)      Kritika Platónova idealismu

d)     Etika

e)      Typologie států dle Aristotela

 

XXIII. Stabilizační hospodářská politika (formy a nástroje), světová ekonomika

 

1) Cíle a subjekty hospodářské politiky

2) Nástroje hospodářské politiky

a)      monetární politika

b)      fiskální politika

c)      cenová politika

d)     důchodová politika

e)      zahraniční obchodní politika

3) Světová ekonomika

a)      Mezinárodní obchod – ohniska prosperity, problémové oblasti, současné trendy

b)      Mezinárodní ekonomické organizace (Světová banka, MMF, WTO, OECD, NAFTA, APEC, OPEC aj.)

c)      Kritika globální ekonomiky

 

XXIV. Scholastika a duchovní obrat renesance

 

1) Scholastika – charakteristika pojmu

a)      Ranná scholastika – spor o univerzálie

b)      Scholastika v arabském a židovském světě

c)      Vrcholná scholastika – tomismus

5) Pozdní scholastika – reakce na učení Tomáše Akvinského

6) Duchovní obrat renesance – charakteristika, dějinný kontext

a)      Mikuláš Kusánský

b)      Niccolo Machiavelli

c)      Thomas Moore

d)     Francis Bacon

e)      Thomas Hobbes

 

XXV.    Kontinentální racionalismus,  britský empirismus a francouzská filozofie doby osvícenství

 

1) Tři velké systémy baroka

a)      René Descartés

b)      Baruch Spinoza

c)      Gottfried Wilhelm Leibnitz

2) Britský empirismus

a)      John Locke

b)      George Barkeley

c)      David Hume

 

 

3) Francouzské osvícenství

a)      Charles Louis Montesquieu

b)      Voltaire

c)      Jean Jacques Rousseau

 

XXVI. Antická filozofie po Aristotelovi, patristika

 

1) Helénismus – charakteristika doby

a)      Stoicismus

b)      Epikureismus

c)      Římský a alexandrijský eklekticismus

d)     Novoplatonismus

2) Patristika – charakteristika ranného křesťanství

a)      vnitřní hrozby (gnosticismus, manicheismus, arianismus)

b)      Augustinus Aurelius

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Portrét